ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٠   کلمات کلیدی: مثل یک رنگین کمان

 

شاپرک آمد کنار پنجره
روی شیشه مثل برگی دیده شد

دست بردم تا بگیرم، او پرید
برگی انگار از درختی چیده شد

شاپرک باز آمد و آنجا نشست
بال رنگارنگ خود را باز کرد

آفتاب مهربان چون مادری
بال های نازکش را ناز کرد

پشت شیشه، آفتاب مهربان
می درخشید از میان آسمان

دیده می شد بال های شاپرک
روی شیشه مثل یک رنگین کمان

جعفر ابراهیمی«شاهد»