ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٢   کلمات کلیدی: بچه ها خوبه که یاد بگیرید هنگام سلا کردن چه چیز

فکر می کنید هنگام سلام کردن چه چیزهایی زا باید رعایت کرد؟  ایا خوبه چهره امان  اخم آلود باشه.  و یا عصبانی باشیم .  ایا خوبه غمگین و افسرده و خسته و بی حوصله  باشیم  و سلام کنیم. و یا خوبه   لبخند بزنیم و با هیجان و شادی سلام کنیم . شما باید  یاد بگیرید  که هنگام سلام باید لبخند بزنید، چهره شادابی داشته باشید و با صدایی محکم و رسا به طرف مقابل سلام کنند. بسیاری از انسانها وقتی به هم می رسند همدیگر را در آغوش می گیرند و یا روبوسی می کنند. این کار  خوبیه  آیا همیشه می توان این کار کرد؟بسیاری از بیماری های ما مسری است یعنی از ما به فرد دیگری منتقل می شود و فرد روبرو نیز به همان بیماری منتقل می شود (مثل سرماخوردگی) وقتی ما بیمار هستیم نباید با کسی دست بدهیم وی را در آغوش بگیریم یا روبوسی کنیم. کسی هم که بیماری مسری دارد نباید خیلی نزدیک او برویم.- وقتی به کسی نزدیک شدیم و سلام کردیم اگر خواستیم با او دست بدهیم باید مواظب باشیم ناخنهایمان کوتاه و دستهای ما تمیز باشدaliens animated gifs