بازی قایم موشک

 

با پیشی ناز کوچک

 

چشم میذارم همیشه

 

تا پیشی قایم بشه

 

پیشی جونم قشنگه

 

کوچیک اما زرنگه

 

قایم میشه زیر تخت

 

یا میره روی درخت

 

هرجا بره پیشی جون

 

زودی میادش بیرون

 

چونکه منو دوست
داره

 

تنهام
نمیگُـــــــــذاره

/ 0 نظر / 14 بازدید