جوجه زرد توپولو

 

بک گوشه ای نشسته بود

بازی می کرد

نازی می کرد

تو کوچه شون

با خواهر و برادراش

چه بازی؟

بازی آب بازی

خوشحال بود و آواز می خوند

جیک و جیک و جیک

جیک و جیک و جیک

/ 0 نظر / 13 بازدید